Obchodní podmínky

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v e-shopu Luxusni-flakony.czjehož provozovatelem je Věra Novotná, sídlem Branišov 60, 373 84 Dubné, IČO: 05564140, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města České Budějovice, dne 16.11.2016 (dále jen "prodávající").

Zákazník internetového obchodu Luxusni-flakony.cz (dále jen "kupující") vytvořením závazné objednávky souhlasí s obchodními podmínkami společnosti. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů a jsou závazné pro obě strany. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se předem podrobně seznámil s obchodními podmínkami, reklamačním řádem, jakož i s prohlášením o ochraně osobních údajů a že s nimi bez výhrad souhlasí. 

Jednotlivé produkty jsou identifikovány názvem, popř. názvem provedení a cenou. Zobrazované ceny na stránkách internetového obchodu jsou uvedeny včetně sazby DPH. Tato skutečnost je zřetelně vyznačena tak, že k údaji o ceně je připojen text "s DPH".  Texty, popisky a doporučení uvedené u daných výrobků jsou závaznými informacemi.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
 

UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

Řádně a pravdivě vyplněná objednávka uskutečněná prostřednictvím internetového obchodu Luxusni-flakony.cz kupujícím je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy. Prodávající neprodleně potvrdí přijetí objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu, kterou kupující uvedl v objednávkovém formuláři. O dalším průběhu objednávky budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme kontaktovat.

Kupní smlouva vzniká odesláním zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovnou akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího a sice prostřednictvím e-mailu či telefonu. Od této chvíle vznikají mezi prodávajícím a kupujícím vzájemná práva a povinnosti. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v kupní smlouvě - objednávce. 

Podmínkou platnosti objednávky je řádné a pravdivé vyplnění všech požadovaných osobních údajů v objednávkovém formuláři, tj. takových údajů, které jsou nezbytné pro vyhotovení daňového dokladu a předání zboží v místě dodání. S takto získanými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Pravidla pro nakládání s osobními údaji jsou kupujícímu zpřístupněna v dokumentu Ochrana osobních údajů.

Veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží, zejména pak s osobami, které v minulosti významným způsobem porušily obchodní podmínky společnosti.

Kupující má právo bezplatně stornovat svou objednávku, resp. odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, nejpozději do 24 hodin od objednání, nebo v případě domluvy až do okamžiku odeslání zboží. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem či telefonicky. 

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory, apod.) si hradí kupující sám.

Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce a je archivována pouze po dobu nezbytně nutnou k jejímu vyřízení. Objednávku lze tedy změnit či jinak opravit pouze do okamžiku předání zboží k odeslání.
 

DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Dopravu na místo dodání zboží zajišťuje prodávající s využitím služeb třetí osoby, vždy však v souladu s volbou dopravce učiněnou kupujícím v objednávkovém formuláři.

Doručování zásilek zajišťuje přepravní společnost PPL a Česká pošta. Náklady na poštovné a balné se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který naleznete na stránce Doprava a platba. V případě objednávky v hodnotě vyšší než 1000,- Kč je doprava zcela ZDARMA.

Obvyklou dodací lhůtou pro doručení zboží na zvolenou adresu jsou 1-3 pracovní dny od přijetí platby na účet prodávajícího, stejně tak i při volbě platby na dobírku, kterou předáváme dopravci k doručení následující pracovní den po potvrzení objednávky kupujícím.

Ve výjimečných případech si prodávající vyhrazuje právo dodací lhůtu prodloužit. V takovémto případě se prodávající zavazuje kupujícího neprodleně informovat o změně termínu dodání zásilky.

Faktura vystavená prodávajícím kupujícímu na základě kupní smlouvy slouží zároveň jako daňový doklad a je zasílána elektronicky prostřednictvím e-mailu. 

Platbu akceptujeme jak bankovním převodem na účet (po obdržení objednávky prodávající zašle kupujícímu výši kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby), tak prostřednictvím dobírky poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště (kupující zaplatí za zboží až při převzetí zboží).

Číslo našeho účtu: 115-3923920247/0100 Komerční banka, a.s.

Pokud zvolíte platbu bankovním převodem, platební transakce musí proběhnout nejpozději do 5 pracovních dnů, v opačném případě si vyhrazujeme právo takovouto objednávku stornovat, nebude-li dohodnuto jinak, a zboží nabídnout k dalšímu prodeji. V případě, že zboží již nebude skladem, prodávající bude kupujícího o této skutečnosti neprodleně informovat e-mailem či telefonicky. 

Prodávající je podle kupní smlouvy povinen dodat kupujícímu zboží na místo určení dle objednávky a kupující je současně povinen tuto zásilku při dodání od přepravce převzít. Nedojde-li k převzetí ze strany kupujícího, prodávající může odstoupit od kupní smlouvy a je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, popř. s vrácením zásilky zpět prodávajícímu.

V případě, že je nutné zboží kupujícímu doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než jak bylo sjednáno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním nebo s jiným způsobem dodání.

Při převzetí zásilky od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalu zásilky a v případě známek jakýchkoliv závad tuto skutečnost neprodleně oznámit přepravci. Pokud kupující shledá porušení obalu se známkami svědčícími o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí zboží od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu nebo převzetím zásilky kupující potvrzuje, že zásilka v době převzetí nejevila známky poškození a splňovala všechny podmínky, a tudíž na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zboží nebude brán zřetel. 


ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Článek Odstoupení od kupní smlouvy těchto obchodních podmínek se týká pouze kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem.

Dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku bere kupující na vědomí, že není možné odstoupení od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle jeho přání nebo pro jeho osobu.

V souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku má kupující právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a toto zboží bez udání důvodu vrátit. Kupující je povinen prodávajícího o této skutečnosti průkazně informovat před odesláním zásilky s vráceným zbožím, a sice písemně na adresu provozovny (poštou) nebo na adresu elektronické pošty (e-mailem), zároveň konkretizovat výčet vráceného zboží (tj. název zboží dle objednávky) i způsob vrácení peněžních prostředků (viz způsoby řešení níže)Pro dodržení lhůty pro odstoupení od kupní smlouvy postačí odeslat prodávajícímu oznámení o uplatnění práva odstoupit od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Prodávající nebude přijímat neohlášené zásilky ani zásilky odeslané prodávajícímu na dobírku!

V případě odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího proběhne finanční vypořádání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy (resp. od obdržení vráceného zboží), a to stejným způsobem, jakým prodávající od kupujícího finanční prostředky přijal. Pokud takový způsob navrácení peněžních prostředků není možný, zejména byla-li kupní cena uhrazena dobírkou, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu (viz způsoby řešení níže). Prodávající však není povinen vrátit kupujícímu přijaté finanční prostředky dříve, než vrácené zboží od kupujícího obdrží nazpět. Náklady spojené s vrácením zboží (zejména poštovné) nese vždy kupující.

Zboží musí být navráceno zcela v původním stavu, bez známek používání a jiného znehodnocení, včetně všech dárků, návodů a dokladu o nabytí - faktury. V případě vratky týkající se jednoho kusu z většího počtu zboží postačí kopie dokladu. Kupující bere na vědomí, že známkami jakékoliv poškození, opotřebení či částečného spotřebování vráceného zboží vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu škody vzniklé snížením hodnoty zboží dle § 1833 občanského zákoníku je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Kupující odpovídá za poškození zboží v důsledku volby nevhodného obalu při jeho přepravě, v takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu poníženou o náhradu škody. Vrácené zboží zasílejte doporučeně na adresu provozovny.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek či jiné předměty zdarma, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku platnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek a veškeré předměty zdarma.

Při splnění výše uvedených podmínek a po doručení zboží prodávajícímu bude uskutečněno finanční vypořádání dle vzájemné dohody s kupujícím, a to dvěma způsoby řešení. Prodávající vrátí kupujícímu kupní cenu převodem na bankovní účet do 14 dnů od obdržení vráceného zboží nebo hodnotu kupní ceny, která má být kupujícímu navrácena, prodávající odečte od Vaší následující objednávky.

Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy kdykoliv do doby převzetí zboží kupujícím. V takovémto případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a sice stejným způsobem, jakým finanční prostředky od kupujícího přijal. Pokud takový způsob navrácení peněžních prostředků není možný, zejména byla-li kupní cena uhrazena dobírkou, dohodnou se smluvní strany na jiném způsobu (viz způsoby řešení níže).

Prodávající může od kupní smlouvy odstoupit také v případě, že kupující nesplní svoji povinnost a nepřevezme zásilku při dodání přepravcem tak, jak bylo dohodnuto v objednávce dle kupní smlouvy. Prodávající je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s uskladněním, popř. vrácením zásilky zpět prodávajícímu.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem, není možné od smlouvy odstoupit.

Upozorňujeme, že použité kosmetické přípravky bez zjevné závady není možné z hygienických důvodů vracet. Děkujeme za pochopení.
 

ADRESY PRO ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

HonnerDesign@email.cz

Honner Design
Věra Novotná
Branišov 60
373 84 Dubné (okres České Budějovice)
 

ZÁRUKA A REKLAMACE

Přestože je u našich produktů procento reklamací minimální, měli byste vědět, že u nás máte stejnou záruku jako v obchodě kamenném. Na zboží je poskytnuta záruka 24 měsíců a začíná běžet ode dne faktického převzetí výrobku kupující osobou. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Prodejce odpovídá za vady výrobku, které má zboží při převzetí nebo které se objeví v průběhu záruční doby. Za neoprávněnou bude považována reklamace v případě, že k vadě došlo běžným opotřebením (změnou a únavou materiálu úměrně k délce a četnosti používání), nesprávným použitím (mechanickým poškozením, používáním zboží jiným způsobem, než jak je uvedeno v návodu k němu), v důsledku nedodržení doporučení prodejce (nesprávným skladováním, nešetrným zacházením), nesprávnou údržbou a čištěním nebo poškozením zboží při přepravě.

Reklamační řád se vztahuje na reklamace vad zboží, které je v záruční době nebo se jedná o rozpor s kupní smlouvou.

Na dárky a veškeré předměty, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele, resp. uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Podnikatel není oprávněn u takovýchto dárků uplatnit práva z vadného plnění. 

V případě oprávněné reklamace je zboží kupujícímu bezplatně opraveno či vyměněno za nové (v případě neodstranitelné závady). V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta. 

Pokud je reklamace posouzena jako neoprávněná, kupujícímu nevzniká nárok na proplacení nákladů vynaložených v souvislosti s vyřizováním reklamace. 

Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace prodávajícím. Pokud nebude stanovená lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu zboží za nové či na odstoupení od kupní smlouvy.

Doporučujeme prohlédnout zboží ihned po jeho převzetí. Vady, které mělo zboží v době jeho předání, je kupující oprávněn reklamovat prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Kupující není povinen převzít poškozenou zásilku. V případě poškození obalu zásilky v době předání je kupující oprávněn odmítnout takovouto zásilku převzít a požadovat od doručovatele sepsání reklamačního protokolu o poškození zásilky. Tento důvod je nutné uvézt v reklamačním protokolu. Za zboží poškozené při přepravě nenese e-shop HonnerDesign.cz žádnou odpovědnost.

Naše zboží prochází před odesláním důkladnou kontrolou. Případné reklamace na zakoupené zboží v našem internetovém obchodě vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou v souladu s platným právním řádem. Informujte nás o reklamaci e-mailem, telefonicky či odesláním reklamačního formuláře.

Zboží, které jste u nás zakoupili, předejte k reklamaci poštou doporučenou zásilkou na adresu uvedenou níže. K zásilce je nutné přiložit vyplněný Reklamační formulář. Zboží však nikdy neodesílejte na dobírku, takovouto zásilku nebudeme přebírat!

Kupující je povinen při podávání reklamace přiložit doklad o prodeji zboží (tj. fakturu, která slouží také jako záruční list), reklamované zboží a podrobný popis závady (reklamační formulář).

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji. Lhůta pro vyřízení reklamace je stanovena na 30 kalendářních dnů, není-li dohodnuto jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace prodávajícím. Reklamované zboží bude následně postoupeno k posouzení a v případě uznání reklamace Vám zboží buď vyměníme za nové, nebo si budete moci zvolit vrácení peněz nazpět. Pokud nebude stanovená lhůta dodržena, má kupující právo na výměnu zboží za nové či na odstoupení od kupní smlouvy. 

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. V případě výměny zboží získává kupující novou záruku opět v délce 24 měsíců.

O vyřízení reklamace budete informováni e-mailem.
 

ADRESA PRO UPLATNĚNÍ REKLAMACE

Honner Design
Věra Novotná 
Branišov 60
373 84 Dubné (okres České Budějovice)


PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

Není-li stanoveno či dohodnuto jinak, práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího z odpovědnosti za vady zboží, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí dle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, a dále příslušnými ustanoveními § 1914 - 1925, § 2099 - 2117 a § 2161 - 2174 občanského zákoníku, v platném znění.

Nebude-li stanoveno jinak, v případě kupujícího podnikatele se vzájemná práva z odpovědnosti za vady řídí Zákonem o obchodních korporacích, v platném znění.

Ostatní se přiměřeně řídí obecně závaznými zákonnými ustanoveními vyplývajícími zejména ze zákona č. 40/1964 Sb., Obč. zák. a č. 513/1991 Sb., Obch. zák., ve znění pozdějších ustanovení.

Podle charakteru vady má kupující (spotřebitel) při uplatnění záruky následující práva:

Jedná-li se o vadu odstranitelnou má právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
Jedná-li se o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
Jedná-li se o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakované a bránící řádnému užívání zboží má právo na výměnu vadného zboží nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.
Jedná-li se o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo právo odstoupit od kupní smlouvy.

Na dárky a veškeré předměty, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele, resp. uplatnit právo z vady do 24 měsíců. Podnikatel není oprávněn u takovýchto dárků uplatnit práva z vadného plnění. 

CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Internetový obchod Luxusni-flakony.cz, jehož provozovatelem je Věra Novotná, sídlem Branišov 60, 373 84 Dubné, IČ: 05564140, zapsaná v živnostenském rejstříku vedeném Magistrátem města České Budějovice, dne 16.11.2016, se při zpracovávání a uchovávání osobních údajů řídí dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Veškerá osobní data našich zákazníků jsou důvěrná, jsou uchovávána v elektronické i tištěné podobě v prostorách společnosti, nejsou přístupná neoprávněným osobám a jsou zabezpečena proti získání a zneužití třetí stranou. Osobní údaje slouží pouze k nezbytným úkonům souvisejících s vyřízením objednávky (pro zpracovatele, tj. osoby dopravující zboží), popř. k vlastním marketingovým aktivitám naší společnosti. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu kupujícího předány jiným třetím osobám.

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

Zákazník má kdykoliv právo požádat o odstranění svých údajů z naší databáze nebo údaje o své osobě jinak upravit. Může tak učinit prostřednictvím zaslání e-mailu nebo písemnou formou. Společnost Honner Design již nadále údaje nebude zpracovávat.

Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty a telefonní číslo.

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a sice pro účely realizace práv a povinností vyplývajících z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícím.

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že souhlas se zpracováním osobních údajů může ve vztahu k prodávajícímu odvolat písemným oznámením doručeným na doručovací adresy prodávajícího uvedené níže.

Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci sdělit. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 

KONTAKTNÍ ADRESY

E-mail: honnerdesign@email.cz

Adresa: Honner Design
                  Věra Novotná 
                  Branišov 60
                  373 84 Dubné 
(okres České Budějovice)
  

ZÁKONY A PŘEDPISY

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

 

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo ukončit obchodní vztah s takovým nakupujícím, jehož reklamace jsou neúměrné nebo jeho nákupy jsou vyhodnoceny jako spekulativní.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou. V případě, že zboží při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (rozpor s KS), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a sice podle požadavku kupujícího, buď výměnou zboží nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží nebo od smlouvy odstoupit.

Toto neplatí, pokud kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti webového rozhraní obchodu (včetně fotografií a popisů produktů) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost. která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či užívat programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu.

Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahu třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
 

ELEKTRONICKÁ EVIDENCE TRŽEB

Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. 

Do EET nespadá platba převodem na účet ani platba dobírkou.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2020.